オペラ『ルル』デンマークの公演の批評

  デンマーク公演の新聞批評

  Politiken紙(デンマークの主要新聞の一つ)

  Politiken紙の文化欄批評(2018年1月16日)

  本文はデンマーク語です。

   THOMAS MICHELSEN

   Drastisk bearbejdelse af glemt dansk syngespil fra begyndelsen af 1800- tallet skaber flow, men pirker til diskussionen om,
   hvor meget vi skal lave om på kunst fra gaJ;llle dage for at undgå sexisme.

   Eventyr får klippet hæle og hugget tæer

    Han er prins og har en fløjte, der på magisk vis betvinger onde kræfter. Hun er prinsesse og har en hemmelig rosenimop, som den modbydeligetroldmand endelig ikke må få til at blomstre, for så er alt tabt.
    Det er modigt at prøve at sætte Friedrich Kuhlaus syngespil 'Lulu' op på en operascene i 2018, efter at det ikke har været vist på Det Kongelige Teater i 180 år. Værkets erotiske symbolik virker på en gang uskyldig og ubehjælpsom, og i det trykte program til forestillingen er instruktør Christian von Gotz ude at tale om »den gammeldags, sexistiske historie«, som han i sin aktuelle opsætning har repareret på og gjort til en »psykologisk befrielseshistorie«.
    Vier med andre ord ude i det, der diskuteres heftigt i øjeblikket. Nemlig om vi skal acceptere fortidens kunstværker, som de er skabt, på fortidens præmisser, eller om vi skal korrigere dem med udgangspunkti vor tids normer.
    'Lulu' var indvandrerkomponisten og københavneren Kuhlaus store claim to farnei 1820'erne, og eventyret, han genfortæller, er det samme som det, vi kinder fra Mozarts 'Tryllefløjten'. Men hvor Mozarts udgave, som sørme citeres undervejs i forestillingen, kan virke overraskende tung og ujævn - især hvis man har inviteret børn med i operaen og for sent opdager, hvor langt der er mellem de oplivende momenter, trods al den gode musik - så er handlingen i Kuhlaus 'Lulu' simpel. For ikke at sige spinkel.
    Prinsessen er fanget. Prinsen redder hende. De gifter sig.
    Men på Det Kongelige Teaters Gamle Scene er det hele opdateret og forandret.
    Vi ser en syg pige. Døden kommer efter hende i skikkelse af en sortklædt kvinde. Pigen drømmer sig bort til eventyret, hun har ligget og læst i den gamle eventyrbog. Og så er der ellers gjort, hvad der kan gøres for at underholde og skabe flow i den halvt talte, halvt sungne historie, hvor det i overensstemmelse med originalversionen faktisk er prinsen, der hedder Lulu, og hvor iscenesættelsen gør, hvad der kan gøres, for at redde prinsessen ud af rollen som passivt objekt.
    Sangere flyver op og ned undersnoreloftet. Det gamle kendte fortæppe med Akropolis vækkes til live med tordenvejr og kravlende kryb. De onde hekse danser med halvt blottede bryster - jeg ved så ikke, om ikke det er sexistisk? - og bassen Henning von Schulman og tenoren Michael Kristensen er morsomme som den forfængelige troldmand og hans søn.
    Dette team stjæler billedet og redder aftenen. Schulman er vidunderligt selvhøjtidelig som den tårnhøje, men fuldstændig uskadelige magiker, der prompte undskylder, når han er kommet til at give for hårdt et håndtryk til prins Lulu, og som hans pukkelryggede søn leverer Michael Kristensen en mesterlig præstation.
    Man morer sig godt over de to, inden instruktøren runder eventyret af ved at gribe tilbage til sin rammefortælling, hvor døden kommer og henter pigen.
    Som prinsesse i sin drøm redder hun sig ud af fangenskab og møder en prins, og sammen finder de rosenlmoppen, (som her viser sig at være en ordentlig artiskold). I virkeligheden tager tuberkulosen hende. Og som en cadeau til en af Det Kongelige Teaters største succeser i nyere tid dukker døden op iført netop de sorte vinger, som valkyrien og dødsbebuderen Brunnhilde skreg af smerte over at miste i det mest ætsende stærke øjeblik i Kasper Holtens feministiske 'Ring'.

   DER BLEV SUNGET blandet med sopranen Dénise Beck som aftenens stjerne. Hun gav smukt vokalt liv til prinsesse Sidi, mens den ellers så fremragende Sofie Elkjær Jensen virkede en tand mindre veltilpas i partiet som hendes veninde Vela. Som prins Lulu er tenoren Gert Henning Jensen
   adræt, men stemmen lød ubehageligt komprimeret, og en del tekst måtte
   ofres for at hale det vanskelige parti i land.
   Musilkken er sådan set udmærket. De mange flotte og uhyggelige kor blev
   fremragende sunget, og selvom Det Kongelige Kapels strygere ikke havde alt på plads til premieren, var soloblæserne - med aftenens forrygende solofløjtenist placeret i en høj loge - fremragende.
    Forestillingen underholder med mere komik, end det nogensinde har været hensigten fra Kuhlau og hans librettists side, og prinsen i pigens prinsessedrøm ender med at være hendes eget spejlbillede. Klædt i samme kjole som hun selv. Det tager kraft ud af eventyret, men understreger
   instruktørens psykologiske befrielsesaktion. Til gengæld ' skaber det
   yderligere distance til det oprindelige værk, hvoraf meget er skåret bort for at skabe fremdrift. Der er hugget hæle og klippet tæer, og den danske dialog er skrevet igennem på ny.
    Med Christian von Gotz' greb er det alt i alt kun til dels Kuhlaus 'Lulu', man i de næste uger kan opleve på Gamle Scene. Til gengæld er det en gennemtænkt version, man mener, man kan byde publikum I dag. Om vi skal behandle kunst fra fortiden på den måde, er et spørgsmål, vi kun lige er kommet i gang med at diskutere.

   thomas.michelsen@pol.dk


   以下はGorm Busk氏のドイツ語訳です。

   THOMAS MICHELSEN

   Drastiche / kräftige Bearbeidung vom vergessenem Singspiel vom Anfang des 1800-Zahl schafft / weckt Flow [Strom], aber herumstochert / berührt die Diskussion über, wie viel wir Kunst aus alten Tagen verändern sollen um Sexisme [?] zu vermeiden.

   Von einem Märchen wird Fersen geschneidet und Zehen gehauet

      Er ist Prinz und hat eine Flöte, die auf magische Art böse Kräfte bezwingt. Sie ist Prinzessin und hat eine heimliche Rosenknospe, die der widerliche Zauberer unbedingt nicht zu blühen zu bringen mag, denn dann ist alles verloren.
      Es ist mutig zu probieren Friedrich Kuhlaus Singspiel 'Lulu' auf eine Operbühne in 2018 zu inszenieren, nachdem es auf Dem Königlichen Theater während 180 Jahren nicht gespielt war. Die erotische Symbolik des Werk wirkt zur gleichen Zeit unschuldich und unbeholfen, und in dem gedruckten Programm der Vorstellung spricht der Instrukteur Christian von Götz von "der altmodischen, sexistichen Geschichte", die er in seiner Inszenierung repariert hat und zu einer "psychologischer Befreiunggeschichte" gemacht hat.
      Mit anderen Worten sind wir in was gegenwärtig so heftig diskutiert wird. Nämlich ob wir die Kunstwerke der Vergangenheit, wie sie geschaffen sind auf den Prämissen der Vergangenheit akzeptieren sollen, oder ob wir sie mit Ausgangspunkt in den Normen unserer Zeit korrigieren sollen.
      'Lulu' war der Einwandererkomponist und Kopenhagener Kuhlaus grosse claim to fame [Prätention / Forderung / Ansprung auf Berühmtheit], und das Märchen das er nacherzählt ist dasselbe, was wir von Mozarts "Die Zauberflöte" kennen. Aber wo Mozarts Version, die wirklich unterwegs in der Vorstellung zitiert wird, überraschend schwerfällig und ungleichmässig wirken kann - besonders wenn man Kinder zur Oper invitiert hat und zu spät entdeckt, wie weit es trotz der guten Musik zwischen den erheiternden / belebenden Momenten ist -  ist die Handlung in Kuhlaus 'Lulu' einfach. Besser gesagt: schwach.
      Die Prinzessin ist gefangen. Der Prinz rettet sie. Sie heiraten.
      Aber auf dem Königlicem Theaters Alte Szene ist das ganze aktualisiert und geändert.
      Wir sehen ein krankes Mädchen. Der Tot kommt um sie zu holen in Gestalt einer schwarzgekleideten Weib. Das Mädchen verträumt sich zum Märchen, das sie in dem alten Märchenbuch gelesen hat. Und dann hat man weiter getan, was man tun / machen soll um zu unterhalten und flow zu schaffen in der halb gesprochenen, halb gesungenen Geschichte, wo dementsprechend die Originalversion tatsächlich der Prinz ist, der Lulu heisst, und wo die Inzinierung tut, was man zu tun kann, um die Prinzessin aus der Rolle als passivem Objekt zu retten.
      Die Sänger fliegen auf und nieder unter dem Schnürboden. Der alte bekannte Vorhang mit Akropolis wird mit Gewitter und krabbelnden Ungeziefer / Gewürme ins Leben gerufen. Die bösen Hexen tanzen mit halb entblössten / blossgelegten Brüsten- ich weiss also nicht, ob es nicht sexistsch ist? - und der Bass Henning von Schulman und der Tenor Michael Kristensen sind lustig als der eitele Zauberer und sein Sohn.
      Dieses Team stehlt die Schau und rettet den Abend. Schulman nimmt sich wunderbar wichtig als der turmhoche, aber völlig harmlose Magiker, der prompt entschuldigt, wenn er das Pech hat Lulu einen zu harten Händedruck zu geben, und als sein buckliger Sohn liefert Michael Kristensen eine meisterhafte Leistung. Man amüsiert sich gut über diese zwei, bevor der Instrukteur das Abenteuer schliesst, indem er auf seine frühere Rahmenerzählung zurückgreift, wo der Tot kommt und das Mädchen holt.
      Als Prinzessin in ihrem Traum rettet sie sich aus Gefangendschaft und trifft einen Prinz, und zusammen finden sie die Rosenknospe (die sich hier als eine riesige Artischocke erweisst!). In Wirklichkeit fängt die Tuberkulose sie. Und als ein cadeau / Gunst / Entgegenkommen zu dem grössten Erfolg des KöniglichenTheater in neuerer Zeit taucht der Tod auf in genau den schwarzen Flügen gekleidet, die die Walküre und Vorbote des Tod Brünnhilde von Schmerz schrie zu verlieren in dem am meisten ätzenden Augenblick in Kasper Holtens feministische 'Ring' [von Wagner].
    
   Es wurde gemischt [nicht alles gut] gesungen mit die Sopran Dénise Beck als der Stern des Abends. Sie brachte schönes vokalisches Leben zu der Prinzessin Sidi, aber die sonst so hervorragende Sofie Elkjær Jensen wirkte ein bisschen minder wohlich in der Partie ihrer Freundin Vela. Als Prinz Lulu ist der Tenor Gert Henning-Jensen behende, aber die Stimme klang unangenehm komprimiert, und ein Teil des Text musste geopfert werden, um die schwierige Partie zu retten.
      Die Musik ist an und für sich ausgezeichnet. Die vielen prachtvolle und unheimliche Chöre wurden exzellent gesungen, und obwohl die Streicher der Königliche Kapelle an der Premiere nicht alles an ihrem Platz hatte, waren die Solobläser - mit der tolle Soloflötistin in einer hohen Loge plaziert - hervorragend.
      Die Vorstellung unterhaltet mit mehr Komik als es jemals von Kuhlaus und des Librettists Seite aus die Absicht war, und der Prinz im Traum der Prinzessin wird am Ende ihr eigenes Spiegelbild. Im selben Kleid wie sie selbst. Das entfernt die Kraft aus dem Märchen, aber hebt die psychologische Befreiungsaktion des Instrukteur hervor. Anderseits schafft es weitere Distanz zum ursprünglichen Werk, wovon vieles weggeschnitten ist um Vorwärtsstreben zu schaffen. Fersen sind gehauet und Zehen geschneidet, und den dänischen Dialog ist aufs neue umgeschrieben.
      Mit Christian von Götz' Griff [Umarbeitung] ist es nur insgesamt zum Teil Kuhlaus 'Lulu' man auf Altem Szene in den nächsten Wochen erleben kann. Anderseits ist es eine wohl überlegte Version, die man meint heute Publikum bieten zu können. Ob wir Kunst von der Vorzeit auf dieser Weise behandeln sollen, ist eine Frage, die wir nur gerade in Gang gekommen sind zu diskutieren.

   thomas.michelsen@pol.dk 
   Deutsche Übersetzung Gorm Busk

   トーマス・ミケルセン

   1800年代初頭の忘れられたジングシュピールの強硬な変革の嵐は、性差別を避けるために昔の芸術作品をどれだけ変えなければならないかの議論に触れている。

   物語から「かかと」を削ぎ「つま先」を切る

   訳注:クーラウの『ルル』の物語を大きく変えたことを指す。

    彼は王子で悪者に打ち勝つための魔法の笛を持っています。彼女は王女で、嫌悪する魔法使いに咲かせたくないバラのつぼみを持っています。なぜならそうなれば全てを失うことになってしまうからです。
    180年もの間、王立劇場で演奏されなかったフリードリヒ・クーラウのシングシュピールを2018年にオペラの舞台に取り上げることは勇気がいることです。この作品のエロティックな象徴性は同時に無害で厄介なものに見えます。演奏会のプログラム冊子にインストラクター、クリスチャン・フォン・ゴッツは「昔ながらの性差別の話」を語り、「心理的解放の話」に作り変えたと言っています。
    言い換えれば、我々は現在非常に議論されていることに立ち向かっているのです。すなわち過去の領域において創造されたものとして過去の芸術作品を受け入れるのかどうか、あるいは私たちの時代の視点からそれを修正すべきかと言う問題です。
    『ルル』は移民作曲家でコペンハーゲン人としてのクーラウが1820年代に名声を大きく勝ち得たもので、彼が再考した物語はモーツァルトの『魔笛』と同じです。しかしモーツァルトのヴァージョンは驚くほど煩雑で不均等に見えますが---特にあなたが子供たちをオペラに連れて行き聴かせると、素晴らしい音楽にかかわらずスリル満点の瞬間の距離が隔たりすぎている---クーラウの『ルル』の物語は簡単です。「弱い」とさえ言えます。
    王女は囚われて、王子は彼女を助け出します。彼らは結ばれます。
    しかし、旧王立劇場の舞台では全てが更新され作り替えられています。
    そこに病気の少女がいます。死神は黒い服を着た女性の姿で彼女を迎えに来ます。その少女は古い本の中で読んだおとぎ話を夢見ています。そして主催者は半ば語り半ば歌う物語で流れを楽しませ、創造するために何をするべきか実行しました。元のヴァージョンでは実際にルルと呼ばれる王子であり、受け身の役柄として王女を救出することができるかということです。
    歌手たちは大道具つり場(舞台の天井にある)の下で飛び交います。アクロポリスで知られている古いカーテンの上では雷雨や這う虫が動いています。邪悪な魔女たちは露出した胸で踊ります。---私にはそれが性差別かどうかは判りません---バスのヘニング・フォン・シュルマンとテナーのマイケル・クリステンセンは、むなしい魔法使いと彼の息子を面白く演じています。
    この二人組はこの日のショーを我がものとしてこの演目を救っています。シュルマンはルル王子に握手をあまりに強く与えたときに大声で叫ぶような偉大な無害な魔法使いであり、そのせむしの息子(注:バルカのこと)クリステンセンは卓越した演技を披露しています。死神がやってきて少女を連れ去る以前のシーンのある物語をインストラクターが終わらせる前に、この二人の演技を楽しむことができます。
    王女が夢の中で自分自身を囚われの身から救い、王子に会い、共にバラのつぼみ(ここでは大きな朝鮮あざみ)を見つけ出します。実際、結核が彼女を捉えます。最近の王立劇場の最大の成功への賛辞として死神が全く同様な黒い羽を着けていました。それはカスパー・ホルテンの女性尊重主義の「リング」(注:ワーグナーの楽劇)で、ワルキューレと死の前兆の際にブリュンヒルデが最も過酷な瞬間に痛みを訴えた時のことです。
    この日のスターはソプラノのデニス・ベックでした。彼女は王女シディを美しい声で肉付けしましたが、それ以外の優秀なソフィー・エルキエア・イエンセンは友人ベラ役にはあまり適していないようでした。王子ルル役のゲルト・ヘニング・イエンセンは敏捷でしたが、声は不快に押しつぶされ難しい部分を救うため歌詞の一部を犠牲にしなければなりませんでした。
    音楽はそれ自体が優れています。華やかな曲や不気味な曲を合唱団は立派に歌っていました。王立楽団の弦楽器奏者は初演時に万全ではありませんでしたが、管楽器のソリストは---仕切り桟敷に位置したフルートのソリスト---は素晴らしいものでした。
    この舞台ではクーラウとリブレットの作者の意図よりも、もっとコミカルに楽しんでいます。そして王女の夢の中の王子は終わりの場面では彼女自身の鏡像となっています。彼女自身と同じドレスで。これはおとぎ話の内容から遠のくものですがインストラクターの意図する心理的解放行動を強調します。一方、それは原作との距離を更に遠ざけるものとなりますが、切り取ったことは前進を促すものとなります。かかとが削がれ、つま先が切られたのです。デンマーク語の対話も新たに書き換えられました。
    クリスチャン・フォン・ゴッツ の作り替えはクーラウの『ルル』の一部分です。皆様は数週間の期間に旧王立劇場でそれを体験することができます。一方、これは今日の聴衆に提供できるよく考えられたヴァージョンと言えます。このように昔の芸術を扱うべきかどうかは我々が今議論をし始めたばかりの問題です。
   thomas.michelsen@pol.dk 
   (訳:石原利矩)
   意味不明の個所が沢山あります。適訳がおわかりの方はお教えください。


  オペラ『ルル』の批評はその他にもあります。追って掲載いたします。乞うご期待
   
 • Undate 2018. 2. 7